Algemene voorwaarden, versie 25-05-2018

Definities en algemene bepalingen

1.

Flevohost

Handelsnaam van FlevoHost en/of MultiGraphics ISP gevestigd te Dronten en bij de Kamer van Koophandel te Lelystad geregistreerd onder dossiernummer 39075294.

2.

Opdrachtgever

De natuurlijke- of rechtspersoon die met Flevohost een overeenkomst heeft afgesloten.

3.

Dienst(en)

De specifieke dienst(en) die FlevoHost met de Opdrachtgever overeenkomt.

4.

Overeenkomst

De overeenkomst tussen Opdrachtgever en FlevoHost ten behoeve van de dienst die FlevoHost aan de opdrachtgever zal leveren.

5.

Website

www.flevohost.nl

6.

Het is mogelijk dat naast deze voorwaarden nog aanvullende voorwaarden of bepalingen van toepassing zullen zijn op de producten of diensten geleverd door FlevoHost aan haar opdrachtgevers, deze zullen indien van toepassing dan ook worden vermeld.

7.

De definities en algemene bepalingen zijn in alle overeenkomsten van Flevohost en/of Multi-Graphics ISP van toepassing.

8.

Bij het akkoord gaan van onze algemene voorwaarden, gaat u ook akkoord met onze Privacy Statement.

 

Artikel 1, Aangeboden diensten :

De aangeboden diensten mogen niet aangewend worden voor gebruik in strijd met de wet, openbare orde of goede zeden. Het is ten strengste verboden materiaal dat in strijd is met de wet weer te geven, te versturen of op te slaan. Het aanbrengen van links naar sites die niet voldoen aan de voorwaarden is tevens ten strengste verboden. Sites die bulk e-mail services verkopen of uitvoeren zijn niet toegestaan.

Onrechtmatig gebruik van materiaal waarop copyright rust, en/of materiaal dat valt onder een handelsmerk of auteursrechtelijke bescherming is niet toegestaan en eventuele juridische gevolgen hiervoor zullen ten laste van de opdrachtgever komen te vallen.

 

Artikel 2, Gebruiksregels :

De opdrachtgever en gebruiker van onze diensten, is verplicht programma's welke op onze servers worden geïnstalleerd, actueel te houden om bugs en fouten in die software te minimaliseren.

Als blijkt dat geïnstalleerde software een probleem veroorzaakt op onze servers, dan heeft of behoudt Flevohost het recht om per direct de afgenomen dienst af te sluiten, en kunnen wij daarvoor herstel- en onderzoekkosten in rekening brengen.

 

Wij behouden ons het recht voor zonder enige waarschuwing scripts te deactiveren die de normale server werking kunnen beïnvloeden.

Het is onze klanten niet toegestaan hun eigen chatrooms te installeren, tenzij door ons goedgekeurd.

De afgenomen diensten mogen niet de bron, bemiddelaar, of het aankomstpunt zijn bij spam, flames, of mail bommen.

Elke poging om de servers van FlevoHost aan te vallen of hoe dan ook onstabiel te maken is strikt verboden.

 

Artikel 3, Aanmelding en registratie :

De opdrachtgever dient alle af te nemen diensten online op de website van Flevohost aan te vragen.

De door de opdrachtgever ingediende aanvraag, zal ter controle aan het door de opdrachtgever ingevulde e-mail adres worden verstuurd.

De aanvraag wordt enkel in behandeling genomen als deze na controle door de opdrachtgever is goedgekeurd.

 

Artikel 4, Prijzen en tarieven :

Prijzen en tarieven voor betaalde producten of diensten zijn, tenzij anders aangegeven, exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

FlevoHost is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien FlevoHost ervaart dat de kosten voor FlevoHost voor de te leveren diensten aanmerkelijk zijn gestegen.

 

Artikel 5, Administrative gegevens van de opdrachtgever :

De opdrachtgever verplicht zichzelf om FlevoHost op de hoogte te brengen van elke wijziging die belangrijk is voor communicatie tusen FlevoHost en de opdrachtgever.

Flevohost hanteert de voorkeur om dergelijke wijzigingen kenbaar te maken via het online klanten portal, of via e-mail gericht aan 1 van onze adressen genoemd bij de contact gegevens op de website van FlevoHost.

 

Artikel 6, Contractduur, stilzwijgende verlenging :

De overeenkomst ten aanzien van de diensten wordt aangegaan voor een periode van minimaal 1 jaar met stilzwijgende verlenging, indien niet uiterlijk 30 dagen voor verlenging van de overeenkomst schriftelijk is opgezegd.

Bij tussentijdse beëindiging volgt geen restitutie van de betaalde gelden.

Bij het achterwege blijven van de betaling zal Flevohost de geleverde dienst(en) niet verlengen en zal de geleverde dienst(en) worden afgesloten voor verder gebruik en worden domein namen die betrekking hebben op die diensten weer vrijgegeven voor registratie door derden.

Tijdig aan uw betaling verplichting voldoen is dus essentieel om de aangevraagde dienst(en) te kunnen gebruiken.

 

Artikel 7, Betaling :

FlevoHost hanteert een betaling termijn van maximaal 14 dagen na factuur datum.

Betaling van de verschuldigde bedragen geschiedt via een machtiging tot automatische incasso.

Incasso opdrachten die om welke reden dan ook aan de zijde van de klant worden afgewezen, zullen verhoogt worden met 5 euro excl. btw extra administratie kosten.

Indien het voor de opdrachtgever echt onmogelijk om een incasso machtiging te kunnen/willen verstrekken, dan kan in overleg met FlevoHost hiervoor een uitzondering worden gemaakt.

 

Artikel 8, Aansprakelijkheid :

FlevoHost kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die wordt geleden door een opdrachtgever of een derde ten gevolge van enig doen of nalaten van de zijde van FlevoHost of een bedrijf dat door FlevoHost is ingeschakeld.

FlevoHost kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die wordt geleden door derden ten gevolge van enige opdrachtgever van FlevoHost.

FlevoHost is derhalve ook niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, vervolgschade daarbij inbegrepen, noch is FlevoHost gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van het internet of onze geleverde diensten noch schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens.

FlevoHost kan niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen, schade en eventuele kosten die voortvloeien uit werkzaamheden aan of het upgraden van onze servers.

 

Artikel 9, Weigering en maatregelen :

FlevoHost behoudt zich het recht voor bekende/onbekende spammers te weigeren of af te sluiten.

FlevoHost heeft het recht een dienst te weigeren of stop te zetten als zij dat nodig acht.

De dienst van opdrachtgever die de voorwaarden tegen spammen, flamen of e-mail bommen overtreedt wordt per direct afgesloten en deze kan een boete van minimaal € 125,- per incident verwachten.

Bij elke vorm van overtreding van onze voorwaarden wordt de geleverde dienst zonder vergoeding van enige aard beëindigd of geblokkeerd.

FlevoHost behoudt zich het recht voor nadere regels te stellen voor het gebruik van haar geleverde dienst(en).

 

Artikel 10, Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden :

FlevoHost behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen aan deze voorwaarden gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van FlevoHost of per elektronische berichtgeving.

Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil/kan accepteren, dan kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen.

 

Artikel 11, Slotbepalingen :

Op de overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan een bevoegde Nederlandse rechter.

Onder ‘schriftelijk’ valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit en integriteit van de e-mail dan wel fax voldoende vaststaat.

De door FlevoHost ontvangen en opgeslagen communicatie, gedane meting (monitoring), geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.

Iedere Partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij.

FlevoHost houdt zich het recht voor elke service zonder voorgaande waarschuwing stop te zetten als zij dit nodig acht.

 

Artikel 12, ICANN voorwaarden :

http://www.icann.org/en/resources/registrars/registrant-rights/educational

https://www.icann.org/resources/pages/approved-with-specs-2013-09-17-en#registrant

 

U gaat er mee akkoord dat uw registratie van een domeinnaam onderhevig is aan annulatie of transfer via door ICANN of een overkoepelende registry voorgeschreven regels, om vergissingen van ons of een andere registrar te corrigeren of bij het oplossing van geschillen omtrent een domeinnaam.

U gaat akkoord met het Algemene Alternatieve Dispuut Resolutie beleid ("ADR"), dat beschikbaar is via http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/rules and http://www.icann.org/dndr/udrp/policy.htm

U gaat eveneens akkoord met de Rechten en Plichten van de Registrant die beschikbaar zijn via http://www.icann.org/en/registrars/registrant-rights-responsibilities-en.htm

De maximale kosten voor een heractivatie van een generiek toplevel domein zijn 65,00 euro excl. btw. en excl. domein kosten.

 

De eigenaar verklaart dat, naar zijn kennis en overtuiging, noch de registratie van de domeinnaam noch de manier waarop deze direct of indirect gebruikt wordt een inbreuk vormt op de rechten van een derde partij.

 

https://lookup.icann.org/en